واحد سازمانی
میر امید ناصر
نام کارمند :میر امید نام خانوادگی:ناصر
سمت سازمانی :رئیس دفتر شماره تماس :