واحد سازمانی
علی صالحی پناهی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:صالحی پناهی
سمت سازمانی :کارشناس آموزش شماره تماس :