واحد سازمانی
مسعود حسن نژاد
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:حسن نژاد
سمت سازمانی :مدير بحران شماره تماس :04134754035