واحد سازمانی
نام کارمند :داوود نام خانوادگی:بدری
سمت سازمانی :تاسیسات شماره تماس :