واحد سازمانی
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:حسن نژاد
سمت سازمانی :مديريت بحران شماره تماس :04134754035