برگزاری اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال- شهریور 1390ویرایش شده توسط test test