آمادگي

آمادگی :

آمادگی مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوري اطلاعات، برنامه ریزي، سازماندهی، ایجاد ساختارهاي مدیریتی، آموزش، تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است .
ویرایش شده توسط test test