پيشگيري

پیشگیری :

پیشگیري مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیري جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.


ویرایش شده توسط test test