برگزاری دوره آموزش شهروندی در خانه سلامت تلاش منطقه 8

عنوان دوره:
ایمنی و آتش نشانی

مکان دوره: خانه سلامت تلاش

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/26

مخاطبین: شهروندان

عنوان دوره:
ایمنی و آتش نشانی

مکان دوره: خانه سلامت تلاش

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/26

مخاطبین: شهروندان

--------------------------------------------

عنوان دوره: امداد و نجات و کمک های اولیه

مکان دوره: خانه سلامت تلاش

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/27

مخاطبین: شهروندانویرایش شده توسط test test