برگزاری دوره آموزش شهروندی در خانه سلامت المهدی منطقه 4

عنوان دوره: آمادگی در برابر زلزله

مکان دوره:  خانه سلامت المهدی

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/26

مخاطبین: شهروندانعنوان دوره: ایمنی و آتش نشانی

مکان دوره: خانه سلامت المهدی

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/27

مخاطبین: شهروندان

عنوان دوره: امداد و نجات و کمک های اولیه

مکان دوره: خانه سلامت المهدی

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/30

مخاطبین: شهروندان
ویرایش شده توسط test test