برگزاری دوره آموزش شهروندی در پارک آنا منطقه 4

عنوان دوره:
آمادگی در برابر زلزله

مکان دوره: پارک آنا

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/8

مخاطبین: شهروندانعنوان دوره: ایمنی و آتش نشانی

مکان دوره: پارک آنا

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/9

مخاطبین: شهروندانعنوان دوره: امداد و نجات و کمک های اولیه

مکان دوره: پارک آنا

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/9

مخاطبین: شهروندان

ویرایش شده توسط test test