آخرین اخبار
کارگاه تخصصی مدیریت بحران در لشگر ۲۱ حمزه

کارگاه تخصصی مدیریت بحران در لشگر ۲۱ حمزه

پنجشنبه سی ام آذر 1396
دومین کارگاه تخصصی مدیریت بحران ویژه مربیان شهرداری تبریز

دومین کارگاه تخصصی مدیریت بحران ویژه مربیان شهرداری تبریز

پنجشنبه سی ام آذر 1396
شنبه بیست و پنجم آذر 1396
پنجشنبه بیست و سوم آذر 1396
پنجشنبه دوم آذر 1396
آرشیو